Darom/juosta
Bulė dėl Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus paskelbimo

PRANCIŠKUS,
ROMOS VYSKUPAS,
VISŲ TARNŲ TARNAS,
VISIEMS SKAITANTIESIEMS ŠĮ LAIŠKĄ
MALONĖ, GAILESTINGUMAS IR RAMYBĖ

2015 m. balandžio 11 d., Dievo Gailestingumo sekmadienio vigilija

1. Jėzus Kristus yra Tėvo gailestingumo veidas. Šie žodžiai gali būti geras krikščionių tikėjimo slėpinio apibendrinimas. Jėzuje iš Nazareto Tėvo gailestingumas tapo gyvas bei regimas ir pasiekė savo aukščiausiąjį tašką. Dievas, „apstus gailestingumo“ (Ef 2, 4) ir apsireiškęs Mozei kaip „gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, kupinas gerumo ir ištikimybės“ ( 34, 6), niekada nepaliovė leidęs pažinti savo dieviškąją prigimtį istorijoje įvairiais būdais bei laikais. Bet, „atėjus laiko pilnatvei“ (Gal 4, 4), jis pagal savo išganymo planą atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš Mergelės Marijos, kad galutinai apreikštų mums savo meilę. Kas mato jį, tas mato Tėvą (plg. Jn 14, 9). Būtent Jėzus iš Nazareto savo žodžiais, darbais bei visu savo asmeniu [1] apreiškia Dievo gailestingumą.

Ne abstraktus žodis

Gailestingumas Šventajame Rašte yra svarbiausias žodis Dievo veikimui mūsų atžvilgiu nusakyti. Jis ne tik tikina mus mylįs, bet ir padaro savo meilę regimą bei apčiuopiamą. 

Meilė išties niekada negali būti abstraktus žodis. Pačia savo prigimtimi ji yra konkreti – kasdienėje veikloje pasireiškiantys ketinimai, nuostatos ir elgsenos. Dievo gailestingumas yra jo atsakomybė už mus. Jis jaučiasi atsakingas, t. y. trokšta mums gėrio, nori matyti mus laimingus, kupinus džiaugsmo ir giedrumo. Tokiomis pačiomis bangomis turėtų sklisti ir gailestingoji krikščionių meilė. Kaip myli Tėvas, taip myli ir jo vaikai. Kaip Jis yra gailestingas, lygiai taip ir mes pašaukti būti vienas kitam gailestingi.

Galingas įrankis

Palyginimuose apie gailestingumą Jėzus Dievo prigimtį atskleidžia kaip Tėvo, kuris niekada nenurimsta, kol atjauta bei gailestingumu neišsklaido nuodėmės ir nenugali atmetimo.

Iš šių palyginimų geriausiai žinomi trys: apie paklydusią avį, apie pamestą drachmą ir apie tėvą bei du jo sūnus (Lk 15, 1–32). Šiuose palyginimuose pirmiausia pabrėžiamas Tėvo džiaugsmas atleidimo akimirką. Tai – Evangelijos ir mūsų tikėjimo šerdis, nes gailestingumas pateikiamas kaip visa nugalinti, širdį meilės pripildanti ir atleidimu paguodžianti jėga.

Konkreti meilė

Žvelgdami į Jėzų ir jo gailestingąją meilę, regime Švenčiausiosios Trejybės meilę. Užduotis, Jėzaus gauta iš Tėvo, buvo pilnatviškai apreikšti Dievo meilės slėpinį. „Dievas yra meilė“ (1 Jn 4, 8. 16), – pirmą ir vienintelį kartą visame Šventajame Rašte patvirtina evangelistas Jonas.

Kasdienė malda

Nes jo gailestingumas amžinas“: šis priegiesmis nuskamba po kiekvienos 136-osios psalmės, kurioje pasakojama Dievo apreiškimo istorija, eilutės. Gailestingumo galia visi Senojo Testamento įvykiai kupini gilios išganomosios reikšmės. Gailestingumas Dievo santykio su Izraeliu istoriją paverčia išganymo istorija.

 

Dievas atsiminė mus

„Jeruzale, nusivilk savo gedulo ir skurdo drabužį, apsivilk amžinu Dievo šlovės grožiu. Atsistok aukštumoje, pažvelk į rytus ir pasižiūrėk į savo vaikus, surinktus iš rytų ir vakarų Šventojo žodžiu ir džiūgaujančius, nes Dievas atsiminė juos“ (Bar 5,1-5), - šiuos džiaugsmo sklidinus žodžius Dievo įkvėptas autorius Baruchas skyrė iš Babilono į Jeruzalę grįžtantiems tremtiniams. Žmonės, ilgus metus vargę tremtyje, buvo pilni džiaugsmo, nes pagaliau išsipildė jų svajonė pamatyti tėvų žemę ir mylimą Jeruzalę.

Ukrainos graikų katalikų ganytojo patarimai Gailestingumo metams

Artėjant Gailestingumo jubiliejaus pradžiai visame pasaulyje ganytojai kreipiasi į tikinčiuosius, kviesdami švęsti kartu, pergalvodami ir permąstydami ką Gailestingumo jubiliejus reiškia jų kraštams, jų istorinei situacijai.

Lapkričio gale viešą laišką Gailestingumo metams paskelbė didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas, Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios galva. Nors pasaulinėje žiniasklaidoje Ukraina jau seniai atsidūrė antrame plane, tačiau konflikto paūmėjimo grėsmė didelė, kaip tai pakartojo ir NATO generalinis sekretorius dar šį trečiadienį, gruodžio 2-ąją: Rusijos remiami sukilėliai neatitraukė savo pajėgų, kaip buvo susitarta.

Šventųjų durų simbolika ir reikšmė

Šventųjų metų tradicijos gilios. Jos tęsiamos rengiantis ypatingiems Šventiesiems Gailestingumo metams. Šventųjų durų patikrinimo apeigos, vadinamosios „Recognitio“, kaip įprasta, jau įvyko tokias duris turinčiose keturiose pagrindinėse Popiežiškosiose bazilikose Romoje: Šv. Petro bazilikoje Vatikane, Šv. Pauliaus už miesto mūrų bazilikoje, Didžiojoje Marijos bazilikoje ir Romos katedroje Šv. Jono bazilikoje Laterane. Pagal Romoje galiojančią tradiciją, užbaigiant Šventuosius metus šių bazilikų Šventosios durys užmūrijamos iš vidaus. Tad prasidedant naujiems Šventiesiems metams, kad Šventąsias duris būtų galima atidaryti, išardomas jas dengiantis mūras. Pagal seną paprotį, plytų mūras būdavo nugriaunamas tiesiog per Šventųjų durų atidarymo iškilmę. Tačiau 1975 metais per eilinius Šventuosius metus atidarant Šventąsias duris, prie slenksčio nukritusi plyta vos nekliudė pal. popiežiaus Pauliaus VI.

„Kreivi keliai taps tiesūs, o duobėti – išlyginti“ (Lk 3, 5)

Kiekvienais metais antrasis ir trečiasis Advento sekmadieniai mums pasakoja apie Jono Krikštytojo veiklą Pajordanėje. Su kuo galėtume palyginti Joną Krikštytoją šių laikų supratimu? O ką, jei jį pavadintume dievišku kurjeriu? Žmogumi, kuris neša ir perduoda žinią iš aukštybių? Visiems Evangelistams Jonas Krikštytojas pasirodė nepaprastai svarbus. Nė vienas Evangelistas Krikštytojo skelbto dieviško pranešimo apie atsivertimą krikšto nuodėmėms atleisti nepraleido savo raštų gausume, o kaip tik išskyrė ir parodė Jono dieviškos žinios svarbą ir vertę.

Atsiverkime Gailestingumo jubiliejaus malonei (teminis puslapis „Dvasios papėdėje“)

Pašaukimas – Dievo skambutis į duris ir kvietimas įsileisti Jį į svečius. Viešpats netikėčiausiais ir paprasčiausiais būdais prašosi būti įleistas į mūsų visų kasdienybę – gyvenimą. Kokią skambučio melodiją per popiežių Pranciškų Jis parenka mums 2015–2016 metais? Gailestingumo! Parenka ir ragina nuo šių metų gruodžio 8-osios, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės, iki  2016 metų lapkričio 20-osios – Kristaus, Visatos Valdovo iškilmės, veikliai ir vaisingai išgyventi Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus metus.

Kupini dėkingumo

Pro Šventąsias duris įeisime kupini dėkingumo už tai, ką Bažnyčia gavo, ir jausdami atsakomybę dėl mūsų laukiančios užduoties. Žengsime visiškai pasitikėdami, kad mus lydi prisikėlusio Viešpaties, ir toliau palaikančio mus mūsų kelionėje, jėga. 

Visagalybė

„Dievui būdinga rodyti gailestingumą, būtent juo reiškiasi jo visagalybė“. Šie šventojo Tomo Akviniečio žodžiai liudija, kad dieviškasis gailestingumas yra ne silpnumo ženklas, bet Dievo visagalybės savybė. Kaip tik todėl liturgijoje viena seniausių pradžios maldų meldžiamės tardami: „Dieve, tu savo visagalybę labiausiai parodai pasigailėdamas ir atleisdamas“. Dievas žmonijos istorijoje visados bus artimas, besirūpinantis, šventas ir gailestingas.

Jubiliejinių metų išvakarėse – interviu su popiežiumi apie gailestingumą

Artėjant Gailestingumo jubiliejui, popiežius Pranciškus davė interviu oficialiam jubiliejaus leidiniui „Credere“. Atsakydamas į klausimą, kas paskatino pabrėžti būtent Gailestingumą, popiežius priminė, kad šią temą Bažnyčioje akcentavo jau Paulius VI, Jonas Paulius II ją dar labiau išplėtojo. Popiežius Pranciškus kalbėjo apie Dievo Gailestingumą savo pirmosios Viešpaties Angelo maldos metu, tai kilo iš vidaus, paskatino Šventoji Dvasia. Akivaizdu, kad pasauliui reikia gailestingumo, užuojautos.

Pranciškus: kuo plačiau atsiverti Dievo gailestingumui

Pirmadienio rytą popiežius aukojo šv. Andriejaus liturginės šventės Mišias Bengio sporto stadione „Barthelemy Boganda“. Stadionas pavadintas pagal tautos patriarchu tituluojamą pirmąjį vietinį Centrinės Afrikos respublikos katalikų kunigą ir politiką, kuris trumpai prieš nepriklausomybės paskelbimą ėjo prezidento pareigas, jo mirties metinių diena paskelbta nacionaline švente.

Gruodžio 13 d. Kviečiame dayvauti Jubiliejinių gailestingumo durų atvėrime

Gruodžio 13 d. Kviečiame dayvauti Jubiliejinių gailestingumo durų atvėrime Telšių katedroje, Žemaičių Kalvarijos bazilikoje ir Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės bažnyčioje

Mieli ir Brangūs tikėjimo Bendrakeleiviai,

Prasidedantys jubiliejiniai Dievo Gailestingumo metai kviečia mus į glaudesnį ryšį su Dievu ir patirti iš Jo meilės teikiamas malones. Esame pakviesti gauti Dievo malonių, įprastomis sąlygomis laimint Visuotinius atlaidus, 2016 metais aplankydami šias Telšių vyskupijos Gailestingumo jubiliejinių metų šventoves: Telšių vyskupijos Šv. Antano Paduviečio Katedrą, Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo Baziliką ir Klaipėdos Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės bažnyčią.

Popiežius Konstantinopolio ortodoksų patriarchui: nebeliko neįveikiamų kliūčių

Šį pirmadienį, lapkričio 30 dieną, Konstantinopolio patriarchatas Baltramiejus vadovavo liturginėms apeigoms, paminint patriarchato globėjo šv. apaštalo Andriejaus iškilmę. Joje dalyvavo ir Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Kurt Koch, šios tarybos sekretorius vyskupas Brian Farrell ir kun. Andrea Palmieri, pasekretoris.

Kasdienė advento meditacija

VIETOJ GRIEŽTUMO GINKLŲ, GAILESTINGUMO VAISTAI

Gruodžio 8-ąją Šventąsias duris atversiu praėjus lygiai penkiasdešimčiai metų nuo Vatikano II Susirinkimo pabaigos. Bažnyčia jaučia poreikį išlaikyti šio įvykio atminimą gyvą. Tą akimirką prasidėjo naujas jos kelias istorijoje. Susirinkimo tėvai stipriai – kaip tikrą Dvasios dvelksmą – pajuto būtinybę savo meto žmonėms suprantamiau kalbėti apie Dievą.

 

Nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume

KUN. KĘSTUTIS DVARECKAS

Dažnai, norėdami kitiems padėti, pamirštame savo ribotumą, kuris yra neatsiejamas nuo žmogiškumo. Išsigandę savo silpnumo, nenorėdami pripažinti, kad ko nors negebame, rizikuojame pradėti dangstytis po visagalio žmogaus įvaizdžiu. Kai leidžiame prašantiesiems pagalbos į mus žiūrėti kaip į galinčius suteikti išsigelbėjimą dievus, užuot buvę nuolankūs Dievo įrankiai, tada netgi tokios organizacijos kaip „Caritas“ gali tapti pragaru. Savo įžvalgomis apie silpnumo pripažinimo būtinybę, apie leidimą Dievui būti Dievu ir leistis Jo visagalybei reikštis mūsų silpnumuose, „Carito“ padalinių susibūrime dalijosi kunigas Kęstutis Dvareckas.

Popiežius lūšnynų gyventojams: jūs užimate ypatingą vietą mano gyvenime

Penktadienio dieną popiežius Pranciškus pradėjo nuo privačiai aukotų Mišių, o po to nuvyko į Kangemi kvartalą Nairobyje. Tai lūšnynų kvartalas, turintis apie 100 000 gyventojų, kurie gyvena labai vargingai, trūkstant tokių elementarių dalykų, kaip kad geriamas vanduo ar tualetai. Kvartale veikia šv. Juozapo Darbininko parapija, priklausanti jėzuitams.

Gailestingumo durys

Gruodžio 13-ąją, III Advento sekmadienį, – GAILESTINGUMO durų atvėrimas KAUNO ARKIVYSKUPIJOS šventovėse – arkikatedroje bazilikoje ir Šiluvos bazilikoje – pradedant švęsti jubiliejinius GAILESTINGUMO metus .

Advento vainikas: istorija, simbolika. Užduotys vaikams.

ADVENTO VAINIKO KILMĖ

Funkcijos
Tik atsiradusi Advento vainiko idėja turėjo grynai religinę funkciją: pranešti, ypač vaikams, kad artėja Kalėdos, pasiruošti joms, paskatinti bendrai maldai, priminti, kad Jėzus yra tikroji šviesa, kuri nugali tamsumas ir blogį.
Šiais laikais yra sukurta įvairių Advento vainiko formų. Populiariausia – kalėdinio papuošalo motyvas, kurį galima rasti ne tik namuose ir bažnyčiose, bet ir parduotuvėse, aikštėse, koncertų metu. Įsivaizduokite didelį Advento vainiką centrinėje Strasburgo aikštėje! Vis dėlto Advento vainikas, kokioje aplinkoje bebūtų, nepraranda savo simbolinės reikšmės. Jis nuolat primena, skatina ieškoti prasmės. Kaip tik dėl šios savo vertės jis įsišaknijo ir išplito per trumpą laiką.

Pranciškus Ugandoje: Nepamirškime vargšų

Popiežius Pranciškus dar kartą karštai paragino katalikus nepamiršti vargšų. Šeštadienį popiežius lankėsi globos namuose Ugandos sostinėje, kuriuose Gerojo Samariečio kongregacijos seserys slaugo ir globoja visų kartų vargšus, neįgaliuosius ir ligonius. Šventasis Tėvas privačiai pasimeldė namų koplyčioje, susitiko su keliomis dešimtimis seserų vienuolių ir aplankė daug globos namų gyventojų, pasakė kalbą prisimindamas kardinolo Emmanuel Kiwanuka Nsubuga, pirmojo Kampalos arkivyskupo, pastangų dėka pastatytus „Nalukolongo Bakateyamba“ globos namus ir jame įkurdintas, jo paties įsteigtos Gerojo samariečių kongregacijos vienuoles.

Popiežius atvėrė Bangio katedros šventąsias Duris. Prasidėjo Gailestingumo jubiliejus

Popiežius Pranciškus sekmadienio pavakare, atverdamas Bangio katedros šventąsias Duris, paskelbė Bangį dvasine pasaulio sostine ir prašė meilės ir taikos malonės Bangio arkivyskupijai, Centrinės Afrikos Respublikai, visai Afrikai ir visiems kraštams, kuriuose vyksta karai, stokojama taikos. Šiandien, šioje vietoje, dvasinėje pasaulio sostinėje Bangyje, prasidėjo Gailestingumo jubiliejus, pasakė popiežius Pranciškus, susirinkusiuosius pakvietęs per vertėją prie jo prisidėti karšta malda, prašant Dievo meilės ir taikos; kartokit su manimi, ragino Pranciškus, „meilės, taikos“, „meilės, taikos“

Advento meditacija

(Lapkričio 30 d.)

Siūlome šių metų Advento ritmą papildyti žiubsneliu minčių iš popiežiaus Pranciškaus laiško, kuriui jis praneša apie Jubiliejinius metus. 

ŠVENTOSIOS DURYS

Būna akimirkų, kai esame pašaukiami ypatingiau nukreipti žvilgsnį į gailestingumą ir patys tapti veiksmingais Tėvo veikimo ženklais. Kaip tik todėl paskelbiau Ypatingąjį gailestingumo jubiliejų. Tai turėtų būti Bažnyčiai malonės metas ir padėti padaryti tikinčiųjų liudijimą stipresnį bei veiksmingesnį.

Maldos pusryčiuose kalbėta apie šiuolaikines grėsmes ir vertybių svarbą

Vilniuje lapkričio 27 dieną vyko Užsienio reikalų ministerijos organizuoti Nacionaliniai maldos pusryčiai, tema „Ar religijos sukelia konfliktus ir karus?“. Juose buvo kalbama apie dvasines vertybes kasdieniniame kiekvieno asmens ir visuomenės gyvenime, apie šiuolaikines grėsmes, tarpusavio supratimą ir vertybių svarbą.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius savo kalboje pabrėžė vertybių, taip pat visų tikėjimų atstovų bendrų veiksmų svarbą nugalint blogio apraiškas šiandieniniame pasaulyje.

Ar gyvename kaip Jėzaus mokiniai? Lietuvos vyskupų laiškas.

Gailestingumo kongresas Vilniuje 2016 m.

Lietuvos vyskupai pakvietė dalyvauti Gailestingumo kongrese Vilniuje ateinantį pavasarį. Atvirame laiške „Atsiverskime Gailestingumo jubiliejaus malonei“,ganytojai taipogi paragino Lietuvos krikščionis pasirengti Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus šventimui, viešai liudyti priklausymą Jėzui Kristui, per kurį apsčiai išlietas Dievo gailestingumas.

Kviesdami veikliai ir vaisingai išgyventi Gailestingumo jubiliejų, prasidėsiantį Romoje gruodžio 8-ąją ir švęsimą visoje Bažnyčioje iki pat 2016 metų lapkričio 20 dienos, Lietuvos ganytojai priminė, kad Gailestingumo jubiliejaus metai įpareigoja uoliai įgyvendinti krikščioniškojo gailestingumo darbus ir taip pasitikrinti, ar gyvename kaip Jėzaus mokiniai.

Ypatingai prisiminkime visus sergančius, kenčiančius, dėkokime už jų tikėjimą, viltį ir už tai, kad savo malda ir auka jie vienijasi su išganančia Jėzaus Kristaus kančia. Turėkime drąsos ir mokykime maldos tuos, kurie melstis nemoka!

Lietuvos ganytojai laiške išreiškė viltį, kad bus išgirstas popiežiaus Pranciškaus kvietimas kiekvienam krikštytajam tapti piligrimu, apmąstyti savo, kaip krikščionio, per gyvenimą nueitą kelią. Taip pat Lietuvos ganytojai laiške kalba apie piligriminės kelionės ir žengimo pro šv. Duris reikšmę bei svarbą, pasiūlė ne tik patiems įžengti pro atvertas savo bažnyčios duris, bet ir atsivesti tą, kuris dar neišdrįso.

Sustiprinsime ryšį su Kristumi, kartu gilinsimės į Dievo gailestingumo slėpinį, viešai liudysime tikėjimą ir dalinsimės su kitais džiaugsmu, kad priklausome Jėzui Kristui, kuriame mums yra apsčiai išlietas Dievo gailestingumas, parašė vyskupai.

Lietuvos vyskupai be to pranešė po savo posėdžio Vilniuje lapkričio 23-26 dienomis, jog bus paruoštas Gailestingumo jubiliejaus „Piligrimo pasas“ skirtas norintiems aplankyti visas 15 Lietuvos katedrų ir šventovių, kuriose bus atvertos šv. Durys.

Gailestingumo kongresas įvyks Vilniuje 2016 metais gegužės 6-8 dienomis, informuoja šeštadienį paskelbtame laiške Lietuvos vyskupai.

Popiežius Pranciškus oficialiai pradės Gailestingumo jubiliejų atidarydamas Vatikano bazilikos šv. Duris gruodžio 8-tą dieną, nors jau šį sekmadienį, lankydamasis Centrinės Afrikos Respublikos sostinėje Bangui, dar neprasidėjus jubiliejui, atvers to miesto katedros, dedikuotos Nekaltojo Prasidėjimo Marijai, šv. Duris. Šventųjų gailestingumo durų atidarymas sekmadienį Bangui katedroje prasidės 18 val. Lietuvos laiku.

Pranciškus aplankė JT centrinę būstinę Nairobyje: teisingesnė tvarka nėra utopija

Per paskutinįjį oficialų ketvirtadienio susitikimą popiežius turėjo galimybę kreiptis į Nairobyje esančius Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų vadovus bei darbuotojus. Kenijoje yra per 20 tarptautinių organizacijų biurų, tarp kurių – JT Aplinkos ir Gyvenamos vietos programos. Šventąjį Tėvą pasitiko ir pasveikino generalinio biuro vadovė Sahle Work Zewde, kuri jo paprašė pasodinti medelį greta esančiame parke.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode