Kaišiadorių vyskupijoje įsteigta diecezinių teisių kongregacija

 Vadovaudamasis Kanonų teisės kodekso kan. 579, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas 2016 m. gegužės 31 d., Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventėje, savo dekretu įsteigė pašvęstojo gyvenimo institutą Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės seserų karmeličių kongregaciją ir patvirtino kongregacijos konstituciją. Naujai įsteigta kongregacija yra apaštalinį ir kontempliatyvų gyvenimo būdą derinanti karmelitiško dvasingumo moterų vienuolija, įsikūrusi Krikštėnų parapijoje (Ukmergės rajone), Kaišiadorių vyskupijoje.

Kun. Gintaras Blužas OFS: „Marijos radijui“ linkiu eiti gilyn, o ne platyn

„Marijos radijo“ kolektyvo laukia naujovės – nuo birželio 1 d. pareigas pradeda naujasis programų direktorius – kunigas Povilas Narijauskas, lig šiol vadovavęs Vilniaus akademinės sielovados centrui. Pastaruosius ketverius metus „Marijos radijo“ programų direktoriaus pareigas vykdęs kunigas Gintaras Blužas OFS ruošiasi išvykti į Romą, kur gilinsis į komunikacijos mokslus viename iš popiežiškųjų universitetų. „Man tai – tikra Švč. Mergelės Marijos malonė“, – sako kunigas, kuris jau liepos pradžioje pradės italų kalbos studijas Romoje, kad rudenį galėtų visavertiškai įsitraukti į studijas.

40 kunigystės metų

Kunigu Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis įšventintas lygiai prieš 40 metų – 1976 m. gegužės 30 d. – kai baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Primicijų šv. Mišias aukojo birželio 13 dieną, per mamos – Antaninos – vardadienį. Pirmoji darbo vieta buvo Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia. Kelmę keitė Radviliškis ir vėl grįžo į gimtąjį Kauną darbuotis Kauno Petrašiūnų ir Kauno arkikatedros bazilikos parapijose.

Lietuvoje bus populiarinamas vietinis Šv. Jokūbo kelias

 

Lietuvoje numatoma populiarinti vietinį Šv. Jokūbo kelią, jungiantį 11 šio šventojo vardu pavadintų bažnyčių ir dar kelias dešimtis kitų šventyklų bei vienuolynų.

Šv. Jokūbo kelio per Lietuvą objektų sąrašą numato patvirtinti Vyriausybė. Ji taip pat planuoja pavesti Kultūros ministerijai ir Kultūros paveldo departamentui kartu su vyskupijomis rūpintis šių objektų pažymėjimu specialiu ženklu. Ūkio ministerija ir Turizmo departamentas kartu su vyskupijomis turėtų populiarinti šį kelia naudodamos „rinkodaros priemones“.

Didysis ortodoksų Susirinkimas ir ekumenizmas: laukia sunki diskusija

 

Viena iš šešių didžiųjų istorinio ortodoksų Susirinkimo Kretoje, birželio mėnesį, temų yra „ortodoksų Bažnyčios santykiai su likusiu krikščioniškuoju pasauliu“, kitaip tariant, ekumenizmo klausimas. Konstantinopolio patriarchato, kuris turi garbės ir iniciatyvos pirmumą tarp kitų ortodoksų Bažnyčių, interneto portale, skirtame Susirinkimui, ekumenizmo klausimu rašoma: „ortodoksų Bažnyčia, kaip viena, šventa, visuotinė ir apaštalinė, tvirtai tiki, kad ji vykdo centrinį vaidmenį vienybės tarp krikščionių moderniame pasaulyje skleidime“, primenant, kad ortodoksai nuo pat pradžių dalyvauja ekumeniniame judėjime.

Dievo Tarnaitės Baboros Žagarietės minėjimas

Gegužės 25 d. – Dievo Tarnaitės Baboros Žagarietės minėjimo diena.

Nors buvo darbo diena – trečiadienis – į senąją Žagarės bažnyčią sunkiai tilpo visi tikintieji, suvažiavę bene iš visos Šiaulių vyskupijos. Tradiciškai giesmes apie Barborą giedojo Joniškio A. Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialo sakralinės muzikos ansamblis, vadovė Irena Stripinienė.

Sidabrinė gervė – filmui „Pasitikiu Tavimi“

Dokumentinis filmas „Pasitikiu Tavimi“ (2015, rež. Aleksas Matvejevas) laimėjo Nacionalinių Lietuvos kino apdovanojimų „Sidabrinė gervė 2016“ publikos simpatijų pagrindinį prizą. 2016 metų „Sidabrinė gervė“ statulėlės bus įteiktos šiandien, gegužės 27 dieną. Nuo 18.30 val. Televizijos žiūrovai tiesioginę renginio transliaciją galės žiūrėti LRT kanalu ir internetu www.lrt.lt.

Mirė kardinolas Loris Capovilla

Šiaurės Italijos Bergame gegužės 26 dieną mirė vienas iš žinomiausių Italijos kardinolų Loris Capovilla, buvęs šv. popiežiaus Jono XXIII asmeninis sekretorius, menamas kaip ištikimasis šventojo popiežiaus tarnas. Kardinolui Capovilla buvo šimtas metų, pastaruosius kelis dešimtmečius jis gyveno šv. Jono XXIII gimtinėje atsidėjęs popiežiaus atminimo saugojimui ir puoselėjimui. Tik prieš dvejus metus popiežius Pranciškus jį paskyrė kardinolu už ypatingus nuopelnus Bažnyčiai, kuriuos paminėjo penktadienį Bergamo vyskupui Francesco Beschi pareikštoje užuojautoje.

Gyvenimo Duona

 

Evangelijoje yra pasakojimas apie duonos padauginimo stebuklą (plg. Lk 9,11-17). Žmonės visą dieną klausėsi Jėzaus kalbų ir buvo alkani. Jėzui pagailo išalkusių žmonių ir keliais duonos kepalėliais ją stebuklingai pamaitino. Po šio įvykio Jėzus kalbėjo apie iš dangaus nužengiančią gyvąją duoną. Jis sakė: „Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę“. Tuomet žmonės prašė: „Viešpatie, duok visuomet mums tos duonos!“ Jėzus atsakė: „Aš esu gyvybės duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš“ (plg. Jn 6,33-35).

Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM: „Pirmasis darbas Panevėžyje bus susipažinti“

Praėjusį penktadienį Lietuvą pasiekė žinia, kad naujuoju Panevėžio ordinaru paskirtas buvęs Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM. Preliminariais duomenimis, jo ingresas ir oficialus Panevėžio vyskupijos perėmimas vyks liepos 16 dieną. Tuo tarpu Telšių vyskupija lieka su vienu vyskupu. „Vyskupija didelė, sunku. Jeigu Ordinaras nuspręs, jis galės kreiptis į nunciatūrą prašydamas paskirti naują pagalbininką augziliarą“, – sakė vysk. Linas Vodopjanovas.

Šv. Benedikto regula ir darbas

Šiandien Vakarai, vis dar įtakingi, užkrėtę savo gyvenimo būdu visą pasaulį, išgyvena gilias vidines krizes. Darbas neretai tampa mūšio lauku, o ekonominė politika kartais primena tik biudžeto ar euro gelbėjimo strategiją. Tokiais kritiniais laikotarpiais gera sugrįžti prie ištakų ir atidžiai pasižiūrėti, ar nepamiršome ko svarbaus, galbūt netgi esminio. Dažniausiai tų ištakų ieškome garsių ekonomistų veikaluose ir naujųjų ar naujausių laikų istorijoje. Mažai kas pagalvoja jų ieškoti vienuolynuose. O juk Šv. Benedikto Regula ir pagal ją gyvenusios viduramžių vienuolijos yra vienas iš svarbių veiksnių, lėmusių Europos ekonominio gyvenimo ir minties raidą. Čia pateikiamas tekstas yra ištrauka iš KTO, Prancūzijos katalikiškos televizijos, laidos, kur kaip tik mėginama apmąstyti, kokį požiūrį į darbą, į dirbantį žmogų siūlo Regula ir ko galbūt galima iš jos pasimokyti.

„Visi valgė ir pasisotino. Ir dar buvo surinkta dvylika pintinių nuo likusių kąsnelių“ (Lk 9, 17)

Antrasis Vatikano susirinkimas skelbia, kad Šventoji Eucharistija, kaip auka, yra viso krikščioniško gyvenimo esmė ir pagrindas (plg. Lumen Gentium, 11). Kodėl? Todėl, kad tai įgalina mus dalyvauti tikrovišku būdu Kristaus aukoje ir tokiu būdu pelnyti dvasinio gyvenimo vaisius. Tobuliausiu būdu pagarbinama Trejybė, vienas Dievas trijuose asmenyse. Tokiu būdu, kai dalinamės Švč. Sakramentu, stiprėja mūsų vienybė ir dosnumas su Jėzumi. Tai realus Kristaus Kančios, Mirties ir Prisikėlimo atminimas, kuris primena krikščionio pareigą su meile dalintis tuo, kas svarbiausia kiekvienam iš mūsų.

Vatikane pristatytas Pasaulinis šeimų susitikimas Dubline 2018 metais

Devintasis Pasaulinis šeimų susitikimas tema „Šeimos Evangelija, pasaulio džiaugsmas“ įvyks Dubline 2018 metų rugpjūčio 22-26 dienomis. Popiežiškosios Šeimos tarybos pirmininkas ir pagrindinis susitikimo organizatorius arkivyskupas Vincenzo Paglia pristatymo spaudos konferencijoje atkreipė dėmesį, kad tai bus pirmas pasaulinis šeimų susitikimas po dviejų Vyskupų sinodo asamblėjų apie šeimą, kurių darbus popiežius užbaigė Apaštališkuoju paraginimu „Amoris laetitia“. Šis posinodinis paraginimas dabar įgyja naują prasmę kaip pagrindinis parengiamasis Pasaulinio šeimų susitikimo Dubline dokumentas ir susitikimo programa. Arkivyskupas Paglia sakė, kad posinodinis paraginimas šeimoms „Amoris laetitia“ yra kvietimas ne tik atnaujinti šeimų pastoraciją visame pasaulyje, bet naujai patirti Bažnyčią, kad būtų įgyvendinta meilė leidžianti Dievo tautos, šeimų ir visuomenės gyvenimą paversti palaima.

Vilniaus šv. Juozapo bažnyčia

1999 m. vasario 17 d. Vilniaus miesto Pilaitės mikrorajone, buvo įsteigta Šv. Juozapo parapija. Jai buvo priskirta Pilaitės mikrorajono, taip pat Buivydiškių, Zujūnų gyvenviečių ir 24 aplinkinių kaimų tikintieji. Šiuo metu dabartinis Šv. Juozapo koplyčios pastatas nebegali sutalpinti visų tikinčiųjų ir tenkinti išaugusio skaičiaus parapijiečių poreikių. Todėl jau įgyvendinti Vilniaus Šv. Juozapo parapijos naujos bažnyčios statybai skirti pasirengimo darbai ir pradėtos statybos.

Baigėsi viršūnių susitikimas humanitariniais klausimais

Baigėsi dvi dienas Stambule vykęs pasaulinis viršūnių susitikimas humanitariniais klausimais, kuriame dalyvavo ir Šventojo Sosto delegacija, vadovaujama kard. Pietro Parolino. Dvi dienas vykusio susitikimo metu kalbėta apie milijonus žmonių, bėgančių nuo karų, smurto, persekiojimų, taip pat nuo bado ir stichinių nelaimių. Daugiausia dėmesio buvo skirta konflikto Sirijoje sukeltai humanitarinei krizei, šimtams tūkstančių žuvusių ir milijonams karo pabėgėlių.

Du jubiliejai

Gegužės 22-ąją, švenčiant Švč. Trejybę, Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas emeritas Sigitas TAMKEVIČIUS dėkojo Dievui už vyskupystės 25-erių metų jubiliejų, arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas – už 25-erių metų kunigystės jubiliejų.

Palaimintasis kun. Pranciškus Marija Greco

Pietų Italijos Kozencos mieste šeštadienį po pietų aukotų iškilmingų Mišių metu buvo paskelbtas palaimintuoju devynioliktojo amžiaus pabaigoje ir dvidešimtoje pradžioje šiame regione apaštalavęs ir artimo meilę liudijęs kunigas Pranciškus Marija Greco. Beatifikacijos iškilmei popiežiaus vardu vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kard. Angelo Amato.

Mirė Pietų Sudane sunkiai sužeista misionierė

 Misionierė s. Veronika Račkova, sužeista per ginkluotus veiksmus pirmadienį Pietų Sudane, mirė penktadienį Kenijos sostinės Nairobio ligoninėje. Apie Šventosios Dvasios tarnaičių kongregacijos vienuolės, Pietų Sudano Šv. Bakitos sveikatos centro vadovės mirtį pranešė Pietų Sudano vyskupas, Yei vyskupijos ganytojas Erkolano Lodu Tombe. Vyskupas kvietė Kristaus Karaliaus katedroje susirinkusius tikinčiuosius priimti slovakų kilmės misionierės mirtį su tikėjimu ir viltimi. Pasak ganytojo, vienuolė pasakė žinanti, kad mirs nuo žaizdų.

 

Kardinolas Tagle: Reikia keisti humanitarinės pagalbos sistemą

 

Reikia kryptingos humanitarinės sistemos, pritaikytos augantiems žmonijos poreikiams spręsti. Žinome, kad auganti nelygybė, klimato kaita, vandens stygius, urbanizacija, konfliktai dėl resursų ir ekstremizmo plėtra milijonams žmonių sukels naujų pavojų. Daug gali padaryti vietinės organizacijos, taip pat religinės, kurių vaidmuo nepakankamai įvertintas, pareiškė kardinolas Luis Antonio Tagle, Manilos arkivyskupas ir Tarptautinės Caritas Organizacijos pirmininkas Pasaulio viršūnių susitikimo humanitariniais klausimais Stambule išvakarėse. Viršūnių susitikimas Stambule vyks dvi dienas, gegužės 23 ir 24.

 

Dievo paslapties gelmė

Sekmadienį po Sekminių švenčiame Švenčiausios Trejybės šventę - didįjį Dievo būties slėpinį. Žmogaus protui Dievas buvo, yra ir liks paslaptimi, nes mes nepajėgūs prie jos prisiliesti. Tyrinėdami visatą, medžiagos sandorą ar patį žmogų, mes suvokiame begalinę didybę Kūrėjo, iš kurio kilo visas matomas pasaulis. Atidžiai skaitoma gamtos knyga labai daug pasako apie Kūrėjo išmintį ir galybę, tačiau neatidaro durų, už kurių pamatytume, koks iš tikrųjų yra Dievas.

 

Šventojo Sosto ir Kongo Demokratinės Respublikos sutartis

 Penktadienį Vatikano Apaštališkuosiuose rūmuose buvo pasirašyta dvišalė Šventojo Sosto ir Kongo Demokratinės Respublikos sutartis, apibrėžianti Katalikų Bažnyčios institucijų juridinį statusą šalyje bei veiklą švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinės pagalbos, kariuomenės, kalėjimų ir ligoninių sielovados srityse. Sutartimi taip pat apibrėžiamos katalikiškoms institucijoms taikomos fiskalinės normos ir vizų režimas šalyje dirbantiems užsieniečiams katalikų dvasininkams.

 

Arkivysk. Sigito Tamkevičiaus SJ vyskupystės 25-ečiui: pirmųjų tarnystės metų fragmentai

 Gegužės 19-ąją sukako 25-eri metai, kai 1991 m. Kauno arkikatedroje bazilikoje kardinolas Vincentas Sladkevičius vyskupu konsekravo tuometinį Kunigų seminarijos rektorių, „LKB kronikos“ leidėją ir redaktorių, iš Sibiro tremties 1988 m. rudenį grįžusį kun. Sigitą Tamkevičių SJ, ir 20 metų, kai 1996 m. gegužės 19 d. įvyko arkivyskupo ingresas.

Viešpatie, pervedei per lagerius, Sibirą, vesk ir toliau“

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius SJ: „Jubiliejaus proga tik dėkosiu viešpačiui už viską“

 Gegužės 19-ąją prieš 25-erius metus kardinolas Vincentas Sladkevičius vyskupu konsekravo kun. Sigitą Tamkevičių SJ, kuris po penkerių metų tapo Kauno arkivyskupu metropolitu. Šiandien po ketvirčio amžiaus vyskupo tarnystės arkivyskupas emeritas dalijasi mintimis su „Bernardinai.lt“ skaitytojais.

Jūsų gyvenimo kelias – tarsi įtempto filmo siužetas: dirbote ne vien pogrindžio, bet ir laisvoje Bažnyčioje, – tapote vyskupu vos Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Kaip Jūs matote vyskupo tarnystę šiandien? Ar ji kuo nors skiriasi pasikeitus socialinėms aplinkybėms?

Paskirtas Panevėžio vyskupas

2016 metų gegužės 20 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus naujuoju Panevėžio vyskupu paskyrė dabartinį Telšių vyskupijos augziliarą Genadijų Liną VODOPJANOVĄ OFM. Kol paskirtasis vyskupas perims vyskupijos valdymą, vyskupijai toliau vadovaus arkivyskupas Lionginas VIRBALAS SJ apaštalinio administratoriaus teisėmis.

 

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ: „Nėra žmogaus be pašaukimo“

Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo SJ (g. 1961) herbe regime šventoriaus vartus. „Jie kviečia vidun. Peržengi juos ir pasijunti kitaip, esi kitokioje – šventovės erdvėje. Jie yra atviri, kviečia užeiti ir yra pasirengę priimti kiekvieną. Bet yra ir kita kryptis. Žmogus nepasilieka šventoriuje, pro vartus jis išeina į pasaulį, į gyvenimą“, – teigia vyskupas. Su ganytoju kalbėjomės apie tai, kas jį patį paskatino peržengti šiuos šventoriaus vartus ir sekti kunigo pašaukimu, eiti į pasaulį ir žmones siekiant skelbti Gerąją Kristaus Naujieną. Pokalbis byko 2014 metais ganytojui dar einant Panevėžio vyskupo ordinaro pareigas.

 

„Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę“ (Jn 16, 13)

Nuo amžių pradžios žmogui kyla daug egzistencinių klausimų, į kuriuos jis ieško atsakymų savo būties ir gyvenimo prasmės suvokimui. Šiandien jau daug klausimų atsakyta medicinos, technikos ir kosmoso pažinimo erdvėse, bet čia tik kelio pradžia. Ten, kur tik sutinkama paslaptis, žmogus nori kuo greičiau suprasti ir išsiaiškinti paslapties esmę, tačiau yra paslapčių, kurios išliks tol, kol bus žemėje bent vienas žmogus.

Karių piligriminė kelionė į Lurdą

Gegužės 20-22 dienomis, Lurde susitiks kariai iš keturiasdešimties šalių ir melsis už taiką. Šiemetinės karių tarptautinės piligrimystės į Lurdą tema: „Jo durys visada atidarytos“. Tai nuoroda į Kristaus palygimą apie sūnaus laukiantį Gailestingąjį Tėvą.

Kaip kasmet, tarptautinėje piligrimystėje dalyvauja ir Lietuvos kariai. Apie tai prie Vatikano radijo mikrofono kalba Lietuvos kariuomenės ordinariato apaštališkasis administratorius arkivysk. Gintaras Grušas.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode