Darom/juosta
Nacionalinis Gailestingumo kongresas: palaiminimų kelias

Gegužės 8-ąją Nacionalinio Gailestingumo kongreso procesija nusidriekė nuo Seimo rūmų iki Katedros aikštės. Eisenos metu buvo apmąstomi aštuoni evangeliniai palaiminimai. Jūsų dėmesiu tądien skambėję mąstymai ir maldos, kuriuos parengė kun. Kęstutis Dvareckas.

I PALAIMINIMAS: Palaiminti turintys vargdienio dvasią, nes jų yra Dangaus karalystė

Naujuoju „Marijos radijo“ direktoriumi taps kun. Povilas Narijauskas

„Marijos radijas“ informuoja, kad jau netrukus kunigas Povilas Narijauskas pakeis „Marijos radijo“ programų direktorių Gintarą Blužą OFS, išvykstantį studijuoti komunikacijos mokslų į Romą. „Su dėkingumu prašau klausytojų ir toliau taip pat palaikyti „Marijos radiją“, kaip iki šiol, ir ypač kun. Povilą. Ir ypač dėkoju „Marijos radijo“ bendradarbiams ir klausytojams už nuostabų laiką Dievo tarnyboje šiuos tris su puse metų“, – sakė klausytojams kun. Gintaras Blužas OFS. Jis taip pat pakvietė dalyvauti „Marijatone“ gegužės 20-21 dienomis, kur dalyvaus ir kun. Povilas Narijauskas.

Kun. Povilas Narijauskas iki šiol buvo Vilniaus akademinės sielovados centro vadovas.

Teresės Avilietės vidinė malda: kaip elgtis krizėje

Teresės apsisprendimas praktikuoti vidinę maldą buvo tvirtas. Ji ėmė ieškoti nuošalumo, dažnai eidavo išpažinties ir visomis jėgomis stengėsi žengti keliu, kurį jai nurodė pranciškono Pranciškaus de Osuna knyga „Trečioji ABC“. Tačiau šis kelias nebuvo jau toks lengvas.

 

Šventoji Dvasia – Statytoja ir Kūrėja

Šventojo Rašto Pradžios knygoje yra pasakojimas, kaip žmonės Šinaro krašte nutarė pasistatyti miestą ir dangų siekiantį bokštą (Pr 11,1-9); jie siekė išgarsėti visame pasaulyje. Toks yra vien puikybe besivadovaujantis žmogus; jam Dievo nereikia, nes jis pats save laiko visa žinančiu ir visa galinčiu dievu. Kaip pasakojama Pradžios knygoje, šio miesto ir bokšto statytojai greitai pradėjo nesusikalbėti ir nepastatę dangų siekiančio bokšto išsisklaidė po pasaulį. Ką Dievo žodis šiuo pasakojimu nori mums pasakyti?

 

Devintajame „Vilties bėgime“ dalyvaus rekordinis dalyvių skaičius

 Gegužės 15 d. įvyks 9-asis, kasmet pranciškonų vienuolių organizuojamas „Vilties bėgimas“. Tikimasi, kad jame dalyvaus apie 8000 dalyvių iš visos Lietuvos, taip pat bėgs Rio de Žaneiro olimpiečiai Remigijus Kančys ir Diana Lobačevskė bei kiti gerai žinomi sportininkai: Justinas Beržanskis, Renalda Kergytė, Živilė Balčiūnaitė, ir Vaida Žūsinaitė.

 

Ses. Cristina Scuccia: apie paauglės maištą prieš dievą, muziką ir netikėtą karjerą

Plačiai per pasaulį nuvilnijo žinia, jog 2014 m. jauna italė vienuolė laimėjo „Voice of Italy“ konkursą – jos įrašas you-tube dėl peržiūrų skaičiaus užėmė ketvirtą vietą pasauliniu mastu. 27-erių uršulietė Cristina Scuccia, netrukus išleido pirmąjį savo albumą paprastu pavadinimu „Sister Cristina“, kurį bendrosios audiencijos metu padovanojo popiežiui Pranciškui. Pernai gruodį Romoje debiutavo miuzikle „Sister Act“, kur vaidina savo talentą atrandančią droviąją vienuolę Mary Robert. Savo gabumus patobulinusi Romos „Star Rose Academy“, sesuo Cristina dalyvauja ir Italijos televizijos projektuose. Kaip nutiko, kad talentinga ir prodiuserių anksti pastebėta mergina 2009-aisiais pasuka kita kryptimi – prisijungia prie Šv. Rožės įkurtos kongregacijos seserų, o visai netrukus – vėl grįžta į didžiąją sceną, tik šįkart su abitu?

 

„Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“ ( Jn 20, 22–23)

Sekminės – tai Šventosios Dvasios nužengimo į žemę šventė. Šis įvykis paliudytas Apaštalų darbų knygos antrajame skyriuje. Tai buvo 50-ta diena po Velykų.

Gali kilti klausimas, kas yra Sekminės, koks Jos vaidmuo Bažnyčioje ir eilinio tikinčiojo gyvenime.

Apaštalinis popiežiaus Pranciškaus palaiminimas klebonui Jonui Varaneckui

Gegužės 30 d. Trakų dekanato dekanas Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebonas Jonas Varaneckas švęs kunigystės šventimų 25 metų jubiliejų. Ta proga popiežiaus Pranciškaus legatas Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin įteikė klebonui Jonui Varaneckui popiežiaus Pranciškaus apaštalinį palaiminimą, kuriame rašoma:

Trečioji Nacionalinio gailestingumo kongreso diena: Dievo Gailestingumo žygis per Vilnių

 7 val. ryto baigėsi Švč. Sakramento adoracija Katedroje prie Dievo Gailestingumo paveikslo. 9 val. Arkikatedroje prasidėjo Ryto malda – Dievo tautos liturginės valandos. Susirinkusieji buvo pasveikinti su sekmadieniu tradiciniu krikščionių Velykų laiko pasveikinimu „Kristus prisikėlė!“. Maldai vadovavo Vilniaus arkikatedros klebonas Virginijus Česnulevičius. Po pamaldų vyko šlovinimas, kuriam vadovavo diakonas Povilas Slaminis ir klierikas Irmantas Ramanauskas.

Nacionalinio gailestingumo kongreso kulminacija – eisena su originaliu Dievo Gailestingumo paveikslu nuo Nepriklausomybės aikštės iki Katedros aikštės ir šv. Mišių auka su Vatikano valstybės sekretoriumi kard. Pietro Parolin.

 

„Religijos laisvė, žmogaus teisės ir globalizacija“

  „Religijos laisvė, žmogaus teisės ir globalizacija“ - taip vadinosi gegužės 5 dieną Italijos senato rūmuose surengta diskusija. Senato pirmininkas Pietro Grasso išryškino šios temos sudėtingumą: ji apima tiek asmens intymų ir dvasinį, tiek kolektyvinį ir socialinį, tiek juridinį ir konstitucinį, tiek politinį ir geopolitinį matmenis. Ir, žinoma, aktualumą, žinant kiek pasaulyje yra religijos laisvės pažeidimų.

 

Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos vizitas Toronte

 Praėjusią savaitę Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila lankėsi Toronte, Kanadoje.

Viešnagės metu Toronto lietuvių Prisikėlimo parapijoje, kuriai vadovauja broliai pranciškonai, vyskupas Rimantas dviems pasiruošusių jaunuolių grupėms lietuvių ir anglų kalbomis suteikė Sutvirtinimo sakramentą.

 

Kard. P. Parolinas meldėsi Kryžių kalne pas brolius pranciškonus

  Šeštadienį Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas lankėsi Kryžiaus kalno vienuolyne, kur susitiko su Lietuvos broliais pranciškonais. Kardinolas pasidžiaugė Lietuvos pranciškonų Šv. Pranciškaus provincijos bendryste su Italijos Toskanos Šv. Pranciškaus Stigmatizuotojo vienuolynu. Kard. P. Parolinas Kryžių kalne aukojo Šv. Mišias. Jis užsiminė į Lietuvą atvykęs kaip popiežiaus Pranciškaus pirmtakas, o tai leidžia svarstyti apie tai, kad Lietuvoje apsilankys ir pats popiežius. Po Šv. Mišių Vatikano valstybės sekretorius bendravo su broliais pranciškonais, juos laimino ir linkėjo Dievo malonės vykdant ganytojišką veiklą.

Pateikiame pamokslą, kurį kard. P. Parolinas sakė Kryžiaus kalno vienuolyne.

 

Kard. Pietro Parolin homilija Gailestingumo kongreso baigiamosiose Mišiose

 Jūsų Eminencija! Broliai Vyskupai ir Kunigai! Gerbiami valdžios Atstovai! Broliai ir Seserys Kristuje!

 

Man labai malonu šiandien drauge su jumis švęsti Kristaus Žengimo į dangų iškilmę. Po procesijos nuo Seimo pastato jūsų gražios sostinės gatvėmis meldžiant Dievo gailestingumo pasauliui šiuo Eucharistijos šventimu užbaigiamas Nacionalinis gailestingumo kongresas. Perduodu jums šiltus popiežiaus Pranciškaus sveikinimus. Jis tikrai už jus meldžiasi, yra arti jūsų dvasioje ir meldžia jums gausių Dievo palaiminimų. Dėkoju arkivyskupui Gintarui Grušui už malonų priėmimą ir šiltą svetingumą. Ypač sveikinu Jo Eminenciją kardinolą Audrį Juozą Bačkį, kuris po daugybės Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje praleistų metų prieš beveik dvidešimt penkis metus grįžo į savo gimtąjį kraštą imtis sunkios užduoties – vadovauti šiai vietinei Bažnyčiai pokomunistinio laikotarpio sunkumų sūkuryje. Taip pat sveikinu apaštališkąjį nuncijų Lietuvai, Jo Ekscelenciją arkivyskupą Pedro López Quintaną, Lietuvos vyskupus, kitus dalyvaujančius vyskupus, taip pat čia dalyvaujančius kunigus, vienuolius ir vienuoles bei tikinčius pasauliečius. Už dalyvavimą šiame šventime dėkoju civilinės valdžios ir kitų krikščioniškųjų Bažnyčių atstovams.

 

Kard. A. J. Bačkio homilija Gailestingumo kongrese

Brangūs Broliai ir seserys Kristuje,

Gailestingumo metų padrąsinti, su gyvu tikėjimu ir pasitikėjimu aukojame šventąsias Mišias dalyvaudami Kristaus aukoje. Kristaus, kuris savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu atskleidė Tėvo gailestingumą, sutaikė žmoniją su Dievu.

Gailestingumo kongreso atidarymo šv. Mišių homilija

Brangieji,

pradedame Nacionalinį gailestingumo kongresą, mūsų visų bendrą Gailestingumo metų šventę. Jau nemažai kelio nuėjome per šiuos metus, minėjome juos asmeniniame gyvenime, šeimos gyvenime, parapijose ir vyskupijos renginiuose. Ši proga yra mums visiems, iš visos Lietuvos susirinkti kartu ir švęsti gailestingumą.

Žinia 50-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga

 Komunikavimas ir gailestingumas – vaisingas susitikimas

[2016 m. gegužės 8-oji]

2016 m. sausio 24 d.

Brangūs broliai ir seserys! 

Gailestingumo šventieji metai kviečia mus apmąstyti komunikavimo ir gailestingumo santykį. Bažnyčia, susivienijusi su Kristumi, Gailestingojo Dievo gyvuoju įsikūnijimu, pašaukta gyventi taip, kad gailestingumas būtų visos jos būties bei veiklos skiriamasis bruožas. Tuo, ką sakome ir kaip sakome, kiekvienu žodžiu ir kiekvienu gestu turi būti išreiškiami Dievo atjauta, švelnumas ir atleidimas visiems. Meilė savo prigimtimi yra komunikavimas bei akina atsiverti ir neužsisklęsti. O kai mūsų širdys ir veiksmai bus įkvėpti meilės, dieviškosios meilės, tada mūsų komunikavimas perteiks Dievo galią.

A+A Mons. Vincas Pranckietis

Susirinkome atsisveikinti su Mons. Vincentu Pranckiečiu ir padėkoti Dievui už jo ilgametę ir ištikimą tarnystę.

Kauno kunigų seminarijoje ruošėsi kunigystei neramiais karo ir pokario metais, kai sovietinė valdžia Kunigų Seminariją visais įmanomais būdais draskė: atėmė pastatus ir areštuodavo klierikus. Kunigo tarnystė anuomet žadėjo uždėti ypač sunkų kryžių, bet Dievas sunkumuose duoda jėgų, jei tik mes juo pasitikime. Ano meto klierikams tikrai netrūko idealizmo, nes žinojo, ką renkasi ir kokiose sąlygose teks jiems tarnauti.

Popiežius Pranciškus – tvirtas Europos vienybės rėmėjas

Penktadienis, gegužės 6 d. (Vatikanas). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo iškilmingoje Tarptautinio Karolio Didžiojo apdovanojimo įteikimo Popiežiui Pranciškui ceremonijoje.
Vienas garbingiausių pasaulyje apdovanojimų Šventajam Tėvui įteiktas už vilties ir padrąsinimo žinią Europai, jo indėlį siekiant globalios taikos, skleidžiamas gailestingumo, tolerancijos ir solidarumo vertybes.

Gegužė – Marijos mėnuo (teminis puslapis „Dvasios papėdėje“)

Nuo seno Marijos garbei ir šlovei buvo paaukota visa, ką gražiausio gamta ir žmogus sukūrė, Todėl ir tas metų laikas, kai gamta atbunda ir pasipuošia gražiausiais žiedais, negalėjo likti nepašvęstas tai, kurią Bažnyčios liturgija vadina Jeriko rože, Libano kedru, kvapiu cinamono ir balzamo medeliu. Kadangi gamta išsiskleidžia visu savo grožiu, ypač gegužės mėnesį, jis yra paskirtas ir pašvęstas ypatingam Marijos garbinimui. Kasdieninės šio mėnesio pamaldos Marijos garbei vadinamos gegužinėmis pamaldomis. Gegužės mėnesį Bažnyčia kviečia savo vaikus rinktis į Marijos šventoves, prie jos paveikslų ir nešti dvasines maldų puokštes, prigimties ir malonės žiedus.

 

Maldos galia ir jėga... (teminis puslapis „Dvasios papėdėje“)

Vienas iš Lietuvoje daugiau kaip prieš 260 metų, 1750 m., įsikūrusių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos centras – Marijampolė. Skambiu miesto vardu pagerbiama šiame krašte daug nuveikusios vienuolijos Globėja – Švč. Mergelė Marija. Marijonų nuo seno globojamoje Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje ilsisi jų atnaujintojo palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio palaikai. Netoli bazilikos – marijonų vienuolyno pastatai. Čia savo pašaukimo – kunigo ir vienuolio – kelią tęsia bazilikos vikaras, vienuolyno naujokyno vadovas, kun. Stasys Puidokas MIC, kuris savo įžvalgomis apie pašaukimą maloniai sutiko pasidalinti su „Būdo žemaičių“ skaitytojais.

 

Istorinėje vietoje pastatyta koplytėlė

  Pirmadienį viekšniškiai rinkosi į iškilmes, kurių metu pašventinta Švč. Mergelės Marijos koplytėlė, sukurta kalvio Česlovo Pečetausko iniciatyva ir pastangomis. Jos pastatymu istorinėje vietoje prie Biržiškų ir Dariaus ir Girėno gatvių sankirtos, kur iki sovietmečio stovėjo didelė Švč. Mergelės Marijos skulptūra, rūpinosi Viekšnių seniūnijos seniūnas Kornėlijus Kryžius, Viekšnių parapijos klebonas Kęstutis Zybartas bei Viekšnių bendruomenė.

Gajutė ABELKIENĖ

Emos MILAŠAUSKAITĖS nuotraukos

 

 

 

 

 

 

 

Šventojo Tėvo Laiškas Popiežiškajam legatui į Lietuvos Nacionalinį Gailestingumo kongresą

Garbingajam Mūsų Broliui,

Valstybės Sekretoriui,

Šventosios Romos Bažnyčios Kardinolui Pietro Parolin

Dievas yra atlaidus, gailestingas ir nepalieka nė vieno, kuris juo viliasi. Jis kaip maloningas Tėvas priima kiekvieną vaiką, grįžusį į atgailos kelią. Reikia, kad ir tikintieji savo ruožtu būtų gailestingi, atlaidūs ir padėtų tiems, kurie patiria sunkumų ir kenčia nuo bet kokio skurdo.

Vatikano valstybės sekretorius Vilniaus universitete dalysis įžvalgomis apie diplomatinę veiklą taikos labui

Gegužės 9 d. Vilniaus universitete (VU) viešės Vatikano valstybės sekretorius, kardinolas Pietro Parolinas. Svečias 11.15 val. VU Šv. Jonų bažnyčioje anglų kalba skaitys paskaitą „Diplomatic Activities of the Holly See at the Service of Peace“ („Šventojo Sosto diplomatinė veikla taikos labui“). Ją moderuos buvęs ambasadorius prie Šventojo Sosto, Filologijos fakulteto docentas Vytautas Ališauskas.

Popiežiaus Pranciškaus homilija. „Ar einu Jėzaus keliu?“

“Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“ – šie garsieji Jėzaus žodžiai skambėjo antradienio Mišių metu skaitytoje Evangelijos pagal Joną ištraukoje. Jėzus yra tas teisingas „kelias“, kuriuo privalo tekėti krikščionio gyvenimas, kuriuo turime keliauti kiekvienas iš mūsų, - sakė popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Į Lietuvą atvyksta antras po popiežiaus Vatikano pareigūnas

Į Lietuvą šią savaitę atvyksta aukščiausias kardinolas Vatikano hierarchijoje. Valstybės sekretorius Pietro Parolinas (Pjetras Parolinas) dalyvaus Vilniuje rengiamame Nacionaliniame gailestingumo kongrese bei susitiks su šalies vadovais.

P.Parolino vizito programoje taip pat numatyti apsilankymai Kryžių kalne bei aviacijos bazėje Šiauliuose, iš kurios vykdoma NATO oro policijos misija.

Gegužinės pamaldos

Amžių bėgyje Marijos garbei ir šlovei buvo paaukota visa, ką gražiausio gamta ir žmogus sukūrė. Todėl ir tas metų laikas, kai gamta atbunda ir pasipuošia gražiausiais žiedais, negalėjo likti nepašvęstas tai, kurią Bažnyčios liturgija vadina Jeriko rože, Libano kedru, kvapiu cinamono ir balsamo medeliu. Kadangi gamta išsiskleidžia visu savo grožiu, ypač gegužės mėnesį, jis yra paskirtas ir pašvęstas ypatingam Marijos garbinimui. Kasdieninės šio mėnesio pamaldos Marijos garbei yra vadinamos gegužinėmis pamaldomis. Gegužės mėnesį Bažnyčia kviečia savo vaikus rinktis į Marijos šventoves, prie jos paveikslų ir nešti dvasines maldų puokštes, prigimties ir malonės žiedus.

Motinos dieną įprasminant

Motinos dienos šventė neįsivaizduojama be Tos, kuri sutiko leistis į nepaprasto ir svarbiausio žmonijoje įvykio išsipildymą – mus perkeičiantį Dievo Sūnaus apsireiškimą. Kukli žydų mergaitė netikėtai atsidūrė prie žemės vaikų išganymo ištakų, ir savuoju fiat tapo žemiškoji Jėzaus Gimdytoja. Ji nesiekdama garbės būti ir vadintis Dievo Sūnaus Motina, bet, stovėdama prie Jo kryžiaus ir nelinkėdama savo Sūnaus žudikams nieko blogo, dargi už juos aukodama maldą ir Jos širdį plėšiantį skausmą, iš Merdinčiojo išgirdo, kad Ji nuo šiol priklauso apaštalui Jonui ir jis, jo asmenyje ir visi Bažnyčios nariai - Jai.

Dieviškai lietuviškas vakaras Portlande su Šiaulių vyskupu

Pirmadienio popietė paprastai nepasižymi lietuviškų renginių gausa Portlando bendruomenėje. Tačiau šį ypatingąjį Velykinio laikotarpio pirmadienio vakarą vietos lietuviai prisimins dar ilgai…

Balandžio 18-ąją mūsų nedidelį užkampį aplankė Jo Ekscelencija vyskupas Eugenijus Bartulis. JE kartu su Los Anželo Šv. Kazimiero parapijos, kuriai priklauso ir Portlando lietuviai, klebonu Tomu Karanausku bei Portlando Groto religinės bendruomenės lietuvių kilmės kunigu Ignacijumi Kisieliumi-Kissel aukojo Šv. Mišias lietuvių kalba Mergelės Marijos koplyčioje. Ir kas čia tokio ypatingo, paklausite?

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode