Kuo daugiau žmonių atvesti į vienybę su Dievu

Pirmasis naujosios Marijonų vienuolijos simbolis buvo balandis su alyvos šakele snape. Būsimas šventasis Jėzaus Marija Stanislovas gyveno gyva viltimi ir įsitikinimu, kad „Dievas išves naująjį ordiną pro visas žmonių sukuriamas kliūtis, kaip po didžiojo Tvano išvedė į sausumą Nojaus laivą“ (Aliulis). Kuo į būsimą šventąjį Marijonų steigėją pal. t. Stanislovą panašus Marijonų atkūrėjas pal. Jurgis Matulaitis?

Marijos meilė, mirusiųjų atminimas ir Dievo tautos ugdymas yra trys pagrindiniai uždaviniai, marijonų kongregacijos steigėjo, būsimo šventojo Jėzaus Marijos Stanislovo Papczynskio (1631-1701) pavesti ordino tėvams. Nors Lenkijos vyskupai pirmuosius marijonus skatino būti atsiskyrėliais atgailautojais, bet tėvas Stanislovas Papczynskis, visai kaip po kelių šimtmečių atkūrėjas pal. Jurgis (1871-1927), visas pastangas dėjo, kad marijonai būtų apaštalaujanti vienuolija.

Į dviejų vyrų nuostabai panašias biografijas dėmesį atkreipia Marijonų kongregacijos istorikas t. Vaclovas Aliulis MIC. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo marijonų vienuolijos steigėjas pal. Papczynskis ir atnaujintojas pal. Jurgis Matulaitis gebėjo suvokti svarbiausius kintančių laikų iššūkius Bažnyčiai ir į juos atsiliepti suprantama, įtikinama kalba. Abu vienija atsidavimas Bažnyčiai, švelni meilė Atpirkėjo Motinai, susižavėjimas, kad ji neturėjo gimtosios ir visokios kitos nuodėmės.

Pagal steigėjo mintį, pal. Jurgis Matulaitis naujuose vienuolijos įstatuose neatsisakė svarbiausių „baltųjų marijonų“  bendruomenės idealų, tokių, kaip Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo garbės skleidimas ir maldos už skaistyklos vėles. Jis praplėtė marijonų apaštalinės veiklos ribas, ypač auklėjimo ir žiniasklaidos srityse, ir labiau pritaikė marijonų gyvenimo būdą naujoms sąlygoms bei naujų laikų reikalavimams.

t. Vaclovas Aliulis tvirtina, kad Marijonų įstatuose matomas daugiau negu tris šimtmečius tveriantis tęstinumas ir aktualumas dabarčiai, tiek asmeninio šventėjimo, tiek apaštalavimo kelyje. Marijonų įstatuose be kita ko sakoma: „Kad, nugalėdami nuodėmę, augtų šventumu, marijonai kelia žvilgsnį į Mariją, kuri visiems išrinktiesiems yra dorybių pavyzdys. Nekaltosios Motinos meilės gaivinami ir jos galingo užtarimo remiami, stengiasi kuo daugiau žmonių atvesti į vienybę su Dievu“.

Jėzaus Marijos Stanislovo Papczynski beatifikacijos byla pirmą kartą buvo pradėta aštuonioliktajame šimtmetyje, nutrūko dėl istorinių kliūčių ir buvo atgaivinta praėjusiame šimtmetyje. Šv. Jonas Paulius II suteikė palaimintajam Dievo tarno titulą 1981 metais, atverdamas kelią naujam beatifikacijos procesui. Palaimintojo herojiškos dorybės buvo pripažintos 1992 metais. Šventųjų skelbimo kongregacija 2004 metais pradėjo tirti bylos stebuklą, kuris dar po metų buvo patvirtintas. Popiežius Benediktas XVI 2006 metais patvirtino stebuklą ir pavedė savo įgaliotiniui paskelbti palaimintuoju. Iškilmės įvyko Licheno Marijos šventovėje 2007 metais. Šių metų pradžioje popiežius Pranciškus patvirtino antrąjį stebuklą, atverdamas kelią skelbti šventuoju. Jėzaus Marijos Stanislovo Papczynskio kanonizacija įvyks 2016 metų birželio 5 d. (Vatikano radijas).


Nuotraukoje – Marijos Nekaltas Prasidėjimas Marijonų herbe - RV

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode