Darom/juosta
„Dar daug kitų paraginimų jis davė tautai ir skelbė gerąją naujieną“ (Lk 3, 18)

Trečiasis Advento sekmadienis – tai Džiaugsmo sekmadienis. Šio sekmadienio šv. Mišių įžangos priegiesmis kviečia visuomet džiaugtis Viešpačiu! Šį sekmadienį bažnyčiose degs jau rožinė advento žvakė, kuri pakvies džiaugtis besiartinančiu Kristaus Išganytojo atėjimu. Advento metas – tai ne vien tik susikaupimo, dievoieškos savyje ir savo aplinkoje, bet ir viltingo džiaugsmo metas. Ne todėl, kad krikščionis nežinotų, kas yra skausmas, kančia ir dvasios sąmyšis. Krikščioniško džiaugsmo šaltinis yra gyvenantis kiekviename žmoguje Kristus – Dievas ir žmogus. Ir Jis, Dievo Sūnus, patyrė ir skausmą, ir kančią, ir nusivylimą, tačiau pakėlė visa tai ir perkeitė į Atpirkimo Džiaugsmą.

Gruodžio 8 d., minint Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę, popiežius Pranciškus atidarė Šv. Petro bazilikos šventąsias duris iškilmingai pradėdamas Šventuosius Gailestingumo metus, kviesdamas Bažnyčios vaikus į tikėjimą gailestingumu. Nors paskutinius du Advento sekmadienius girdime Evangelijose Jono Krikštytojo balsą, žinomą kaip nesutaikomą nuodėmės priešą, tačiau atidžiai patyrinėję šio sekmadienio Evangeliją išvysime Joną Krikštytoją veikiau nuosaikų, romų ir taikų Dievo karalystės skelbėją. Pagal Joną Krikštytoją, jei trokštume kur nors pirmauti savo gyvenimo kelyje, tai pirmiausia būkime stipriausi gailestingumo darbais. Jono Krikštytojo žinia – nesvarbu, kas tu esi: ar vienas iš minios, biurokratas, verslininkas ar valstybės tarnautojas yra aiški – mesk, žmogau, šalin bet kokį susireikšminimą, godumą ir valdžios troškimą. Nevaldoma žmogaus aistra vienai ar kitai priklausomybei – tai platus kelias į pragarą, susinaikinimo tamsą.

Šventieji Gailestingumo metai, kuriuos tik ką pradėjome, teprimena kiekvienam iš mūsų kelią, kurį turime nueiti ir sugrįžti atgal pas Dievą, gailestingumo Tėvą.

Kun. Egidijus ARNAŠIUS

Airija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode